மத்திய அரசின் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் பயனாளியின் பெயர் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்று இப்படி தெரிந்துகொள்ளலாம்.