தபால் அலுவலக சேமிப்பு திட்டம் நம்பகமான பல முதலீடுகளை வழங்குகிறது மற்றும் முதலீடுகளுக்கு ஆபத்து இல்லாத வருமானத்தை அளிக்கிறது, ஒவ்வொரு திட்டமும் வெவ்வேறு வகையான சேமிப்பு திட்டங்களை வழங்குகிறது