தொழில் முனைவின் வழியாக பெண்களை சக்தியாக்கம் பெற செய்வது என்ற பரந்த நோக்கில் மகளிர் தொழிமுனைவோருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் WEAT (தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம்) செய்வது வருகிறது.