கோழி இறைச்சி உருண்டைகள் மற்றும் சமோசா விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் இலாபத்தைப் பற்றி தற்போது பார்ப்போம். இறைச்சி உற்பத்தி பொருள்களில் அனுமானங்கள், முதலீடு, நிரந்தரச் செலவுகள், மாறுபடும் செலவீனங்கள், வரவு,