இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழிலுக்கான வழிமுறைகள்

by -153 views
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழிலுக்கான வழிமுறைகள்
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழிலுக்கான வழிமுறைகள்

கோழி இறைச்சி உருண்டைகள் மற்றும் சமோசா விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் இலாபத்தைப் பற்றி தற்போது பார்ப்போம். இறைச்சி உற்பத்தி பொருள்களில் அனுமானங்கள், முதலீடு, நிரந்தரச் செலவுகள், மாறுபடும் செலவீனங்கள், வரவு, பணத்தின் கால மதிப்பு, இலாபச் செலவு விகிதம் போன்றவை முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

அனுமானங்கள்

கால்நடை பொருளாதாரமானது சில அனுமானங்களின்படி கணக்கிடப்படுகிறது. கால்நடைகளின் வகை, தரம், அவற்றின் விலை, உற்பத்தித் திறன், சந்தை விற்பனை வழி முறைகள், தேவைப்படும் வேலையாட்கள், அவர்களின் கூலி, தீவன அளவு, அவற்றின் விலை, காப்பீடு போன்ற விவரங்கள் அனுமானங்களில் குறிப்பிடப்படும்.

நிரந்தர முதலீடு

கோழி இறைச்சி உருண்டைகள் மற்றும் சமோசா உற்பத்தியில், கட்டிடங்கள், உபகரணங்கள் போன்றவை நிரந்தர முதலீடாகும். இவை ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பலன் தரும். அத்தகைய செலவுகள் நிரந்தர முதலீடாகும்.

செலவுகள்

கால்நடைப் பண்ணை வளர்ப்பில் இரு வகையான செலவுகள் இருக்கும். ஒன்று மாறாச் செலவுகள் மற்றும் மாறுபடும் செலவீனங்கள் ஆகும்.

மாறாச் செலவுகள்

இத்தகைய செலவுகளின் அளவானது உற்பத்தியைப் பொறுத்து மாறுவதில்லை. இவை நிலையான செலவுகளாகும். நிரந்தர முதலீட்டின் மீதான வட்டி, உபகரணங்கள் மற்றும் கட்டிடத்தின் மீதான தேய்மானம், காப்பீட்டுத் தொகை போன்றவை மாறாச் செலவுகளில் அடங்கும்.

மாறுபடும் செலவுகள்

தீவனச் செலவுகள், மருத்துவச் செலவுகள், போக்குவரத்து, மின்சாரச் செலவுகள் போன்றவை மாறுபடும் செலவுகளாகும். இவற்றின் அளவு உற்பத்தியைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

வரவு

கோழி இறைச்சி உருண்டைகள் மற்றும் சமோசா விறபதன் மூலம் வருவாய் கிடைக்கும்.

நிகர இலாபம்

வரவுக்கும் செலவுக்கும் இடைப்பட்ட வேறுபாடே நிகர இலாபமாகும்.

கோழி இறைச்சி பந்துகள் தயாரிப்பு மாதிரித் திட்டம்

கோழி இறைச்சி பந்துகள் உற்பத்திக்கான நிரந்தர முதலீடு மற்றும் செலவுகள், அதற்குத் தேவையான இடவசதி, வாடகை, உபகரணங்கள் மற்றும் அவற்றின் விலையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இங்கே நாம் கிராமிய மட்டத்தில் செய்வதாகக் கருதப்படுவதால் இறைச்சி பதப்படுத்துவதற்குச் சொந்த இடத்தை பயன்படுத்தலாம். அவர்களுக்கு நிரந்தர முதலீடு என்பது இறைச்சி குறு அரிவாள் மற்றும் ஒருதன்மையாக்கி வாங்குவது மட்டுமே.

தொழில்நுட்ப அனுமானம்

 1. இறைச்சி குறு அரிவாள் மற்றும் ஒருதன்மையாக்கிக்கு ஆரம்ப முதலீடு – ரூ. 50,000
 2. பையகப்படுத்தும் இயந்திரத்தின் விலை – ரூ. 4,000
 3. பாத்திரங்களின் விலை – ரூ. 1000
 4. உற்பத்தி ஒரு வருடத்திற்கு 310 நாட்கள் மட்டுமே, மீதம் 55 நாள்கள் விடுமுறை நாள்கள்
 5. எலும்பில்லாத கோழிக்கறி 1 கிலோவின் விலை மற்றும் காய்கறி எண்ணெய், மசாலாத் தூள், கருப்பு மிளகு, இஞ்சி மற்றும் பூண்டு விழுது ஆகியவற்றின் விலை – ரு. 350
 6. பணியாளர்கள் செலவு, ஒரு நாளுக்கு ரூ. 250 எனக் கணக்கிடப்படுகிறது
 7. இதர செலவுகள் 1 கிலோ இறைச்சி மற்றும் பிற வேறுபடும் உள்ளீடுகளுக்கு 10% எனக் கருதப்படுகிறது.
 8. தினசரி 5 கிலோ கோழி இறைச்சியில் இருந்து இறைச்சி உருண்டைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன எனக் கருதப்படுகிறது.
 9. ஒரு பந்து 10 கிராம் பேட்டர் என்ற வீதம் ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சியிலிருந்து 135 பந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன எனக் கருதப்படுகிறது.
 10. தயாரித்து முடிக்கப்பட்ட இறைச்சிப் பந்து, ஒரு பந்து ரூ. 4 என்ற வீதம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வ.எண்நிரந்தர முதலீடுகள்ருபாயில்
1குறு அரிவாள் மற்றும் ஒருதன்மையாக்கியின் விலை50,000
2பேக்கேஜிங் இயந்திரத்தின் விலை4,000
3பாத்திரங்களின் விலை1,000
 நிரந்தரச் செலவு55,000
வ.எண்நிரந்திர முதலீடுகள்ருபாயில்
1மூலதன முதலீட்டு வட்டி ஒரு வருடத்திற்கு 10 %5,500
2தேய்மானம் ஒரு வருடத்திற்கு 10 %5,500
3வருடாந்திர வாடகை_
4வருடாந்திர மின்சாரக் கட்டணம்3,000
 மொத்த நிரந்தரச் செலவுகள்14,000
 மொத்த நிரந்தரச் செலவு நாளொன்றுக்கு38.35
வ.எண்நிரந்தர முதலிடுகள்ரூபாயில்
15 கிலோ எலும்பில்லாத கோழிக்கறியின் விலை, காய்கறிகள், எண்ணெய் மசாலாத்தூள், கருப்பு மிளகு, இஞ்சி மற்றும் பூண்டு விழுது ஆகியவற்றின் விலை1,750
2தொழிலாளர் சம்பளச் செலவு250
3இதர செலவுகள்200
 மொத்த மாறுபடும் செலவுகள்2,200
 மொத்த நிரந்தரச் செலவு38.35
 மொத்த செலவு2,238.35
வ.எண்வருமானம்ரூபாயில்
15 கிலோ கோழிக்கறி உருண்டைகள் விற்பனை மூலம் (135*5*4)2,700
2நிகர இலாபம் ஒரு நாளுக்கு461.55
3நிகர இலாபம் ஒரு மாதத்திற்கு11.541.25
4நிகர இலாபம் ஒரு வருடத்திற்கு1,38,435

கோழி இறைச்சி சமோசா மாதிரித் திட்டம்

கோழி இறைச்சி சமோசா உற்பத்திக்கான நிரந்தர முதலீடு மற்றும் செலவுகள், அதற்குத் தேவையான இடவசதி, வாடகை, உபகரணங்கள் மற்றும் அவற்றின் விலையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இங்கே நாம் கிராமிய மட்டத்தில் செய்வதாகக் கருதப்படுவதால், இறைச்சி பதப்படுத்துவதற்குச் சொந்த இடத்தை பயன்படுத்தலாம். அவர்களுக்கு நிரந்தர முதலீடு என்பது இறைச்சி மற்றும் ஒருதன்மையாக்கி வாங்குவது மட்டுமே.

தொழில்நுட்ப அனுமானம்

 1. இறைச்சி குறு அரிவாள் மற்றும் ஒருதன்மையாக்கிக்கு ஆரம்ப முதலீடு – ரூ. 50,000
 2. பையகப்படுத்தும் இயந்திரத்தின் விலை – ரூ. 4,000
 3. பாத்திரங்களின் விலை _ ரூ. 6,000
 4. உற்பத்தி ஒரு வருடத்திற்கு 310 நாட்கள் மட்டுமே, மீதம் 55 நாட்கள் விடுமுறை நாட்கள்
 5. எலும்பில்லாக் கோழிக்கறி 1 கிலோவின் விலை மற்றும் காய்கறி, எண்ணெய் மசாலாத் தூள், கருப்பு மிளகு, மைதா, ரவா, இஞ்சி மற்றும் விழுது ஆகியவற்றின் விலை
 6. பணியாளர்கள் செலவு, ஒரு நாளுக்கு ரூ. 250 எனக் கணக்கிடப்படுகிறது
 7. இதர செலவுகள் ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சியில் இருந்து சமோசா தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது எனக் கருதப்படுகிறது.
 8. தினசரி 5 கிலோ கோழி இறைச்சியில் இருந்து சமோசா தயாரிக்க்பட்டு வருகிறது எனக் கருதப்படுகிறது.
 9. ஒரு சமோசா 40 கிராம் பேட்டர் என்ற வீதம் ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சியிலிருந்து 40 சமோசா தயாரிக்கப்படுகின்றன எனக் கருதப்படுகிறது.
 10. தயாரித்து முடிக்கப்பட்ட இறைச்சி சமோசா ஒன்று ரூ. 15 என்ற வீதம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இறைச்சித் தொழிற்கூடங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியக் கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள்

இறைச்சி மனிதனின் உணவாகக் கற்காலம் முதலே இருந்து வருகிறது. கற்காலம் முதல் இக்காலம் வரை இறைச்சியைக் கிழித்து உணவாக மாற்றப் பல்வேறு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆதிமனிதன் இறைச்சியைக் கிழிக்கச் சுமார் 3.4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனித மிருகங்களின் நகங்களையும் எலும்புகளையும் பற்களையும் பயன்படுத்தினான். அதன் அடிப்படையிலேயே தற்காலத்தில் நாம் இறைச்சியை வெட்டவும் பதப்படுத்தவும் பல்வேறு கருவிகளை உபயோகப்படுத்தி வருகிறோம். நமது இறைச்சி தேவை மற்றும் தன்மை அடிப்படையில் நாம் பயன்படுத்தும் கருவிகளும் மாறுபடுகின்றன. தற்காலத்தில் சிறிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இறைச்சித் கூடங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இவை நமது 60-70 விழுக்காடு இறைச்சி தேவையைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. எனவே, நாம் இங்கு சிறிய அளவிலான அசையூண் பிராணிகள், பன்றி மற்றும் கோழி இறைச்சிக் கூடங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியக் கருவிகளைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

இறைச்சிக் கூடத்திற்கு தேவையான பொதுவான உபகரணங்கள்

 • இறைச்சி வெட்டுபவர்களுக்குத் தேவைப்படும் தற்பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்
 • இறைச்சிக் கூடத்திற்குத் தேவையான உபகரணங்கள்
 • இறைச்சி சேமித்துப் பாதுகாக்க உதவும் கருவிகள்
 • இறைச்சி வியாபாரத்திற்குப் பயன்படும் உபகரணங்கள்

இறைச்சி வெட்டுபவர்களுக்குத் தேவைப்படும் தற்பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

 1. பாலித்தீன் அல்லது இரப்பராலான மேலங்கி மிகவும் அத்தியாவசியமானது. இது வெட்டுபவர்களைத் தண்ணீர் மற்றும் இரத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பதுடன் கூரிய இயந்திரங்களின் வெட்டுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
 2. முழங்கால் வரையிலான காலணிகள் மற்றும் நன்கு தாங்கக்கூடிய இரப்பராலான காலணிகள் தேவை. மேலும் இவை வெண்மை நிறத்திலும், கயிறுகள் கொண்டு கட்டும்படி இல்லாதவாறும், விலங்குக் கொழுப்புகள் அதன் மேல் ஒட்டாதவாறும் இருக்க வேண்டும்.
 3. இயந்திரங்கள் மூலம் இறைச்சி வெட்டுபவர்களுக்கு இரும்பினாலான (துருப்பிடிக்காத) இரும்புக் கையுறைகள் அணிவது அவசியம்.
 4. மேலும் இறைச்சிக் கூடத்தில் பணிபுரியும் அனைவரும் மேலங்கி, தலை மற்றும் முக உறை அணிந்து பணிபுரிய வேண்டும். இவை இறைச்சியில் உரோமம் மற்றும் கிருமித் தொற்றுத்தலைத் தவிர்க்கும்.

இறைச்சி கூடத்திற்குத் தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

 1. ஒவ்வொரு இறைச்சிக் கூடத்திற்கும் நுழையும் முன்பு நுழைவாயிலில் நிரப்பப்பட்ட பாதம் நனைக்கும் தொட்டி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
 2. மேலும் ஒவ்வொரு நுழைவாயிலில் காற்றுத் தடுப்புத்திரை அமைத்து வெளிப்புறத்தில் இருந்து பூச்சிகள் மற்றும் வெப்பக்காற்று கூடத்தில் உள்ளே நுழையாதவாறு தடுக்க வேண்டும்.
 3. இறைச்சி வெட்டும் மற்றும் பையகப்படுத்திச் சேமிக்கும் கூடம் குளிர்பதனப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 4. ஈ, பூச்சி பிடிக்கும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாவசிய உபகரணங்கள்

 1. சிறிய மற்றும் பெரிய கத்திகள்
 2. கத்தி கிருமி நீக்கும் வெந்நீர்க்கலன்
 3. துருப்பிடிக்காத இரும்பினாலான மேசைகள்
 4. இறைச்சி எடையிடும் கருவிகள்
 5. இறைச்சியைத் தொங்கவிடப் பயன்படும் கொக்கிகள்

இறைச்சி சேமிக்க மற்றும் பாதுகாப்பிற்குப் பயன்படும் உபகரணங்கள்

இறைச்சியை உற்பத்தி செய்த பிறகு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள் அதனைக் குளிர்வித்துச் சேமித்தல் அவசியம் இல்லையெனில் இறைச்சியானது கிருமித் தொற்றுக்கு ஆளாகி விரைவில் கெட்டுவிடும். பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து இறைச்சியையும் உடனடியாக விற்பனை செய்வது எளிதான காரியம் அல்ல. எனவே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இறைச்சியை தகுந்த முறையில் பாதுகாத்து சேமித்து வைத்தல் வேண்டும். இதற்காக இறைச்சிக் கூடத்தில் குளிர்சாதன அறைகள், குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் அவசியம்.

இறைச்சி வணிகத்திற்குத் தேவைப்படும் போக்குவரத்துச் சாதனங்கள்

இறைச்சி வியாபாரத்திற்கு, இறைச்சியானது கெடாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு இறைச்சிக் கூடத்தில் இருந்து விற்பனை வாயப்புள்ள இடங்களுக்குக் கொண்டு செல்லும் வாகனங்கள் குளிரூட்டப்பட்ட வாகனங்களாக இருத்தல் அவசியம். மேலும் இறைச்சிக் கூடத்திலிருந்து வாகனங்களுக்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன்பு வாகனங்கள் நன்கு குளிரூட்டப்பட்டு இருத்தல் அவசியம். சிறிய அளவிலான குறைந்த தொலைவிற்கு இறைச்சியைக் கொண்டு செல்ல வெப்பம் கடத்தாத பிளாஸ்டிக் பெட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

10 முதல் 15 எண்ணிக்கையிலான அசையூண் பிராணிகளை (ஆடு, மாடு) கையாளும் இறைச்சிக் கூடத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள்.

 1. மின்சாரம் மூலம் அதிர்ச்சியூட்டி நினைவிழக்கச் செய்யும் சாதனம்
 2. கேப்பிட்டிவ் போல்ட் துப்பாக்கி (பெரிய அசையூண் விலங்குகளுக்கு)
 3. பின்னங்கால்கள் வெட்டும் இயந்திரம்
 4. மின் தூக்கிகள்
 5. நின்று பணிபுரியும் தளங்கள்
 6. மேல்நிலைத் தண்டவாளங்கள்
 7. நெஞ்சு பிளக்கும் பல் அறுப்பான் (இரம்பம்)
 8. இறைச்சி வெட்டும் பல் அறுப்பான் (இரம்பம்)
 9. அதிக அழுத்தத்தில் நீரை வெளியேற்றி இறைச்சி மற்றும் உபகரணங்களைக் கழுவும் இயந்திரம்
 10. சரிவு அமைப்புகள்
 11. இறைச்சி அடுக்குச் சட்டம்
 12. இறைச்சியைக் கையாள மற்றும் பையகப்படுத்த உதவும் மேசைகள்
 13. உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் கழிவுகளைக் கையாளும் தள்ளுவண்டி
 14. கொக்கிகள் மற்றும் கத்திகள்

இறைச்சி கையாளும் மேசை

பன்றி இறைச்சி உற்பத்திக் கூடங்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்டவைகளுடன்

 1. இரத்தம் வெளியேற்றும் தொட்டி
 2. கொதிநிர்க்கலன் (உரோமங்களை நீக்க)
 3. உரோமம் நீக்கும் கத்திகள் முதலியனவும் கூடுதலான தேவை

ஒரு நாளைக்கு 100 முதல் 500 சிறிய அளவிலான கோழி இறைச்சி உற்பத்தி கூடத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள்

 1. மின் அதிர்ச்சியூட்டி
 2. ஹலால் அறுப்பிற்கான கத்தி
 3. இரத்தம் வடிய உதவும் கூம்புகள்
 4. கொதிநீர்க்கலன் (இறகு நீக்க)
 5. இறகு நீக்க உதவும் இயந்திரம்
 6. உள் உறுப்புகளை நீக்கிச் சுத்தப்படுத்த உதவும் மேசை
 7. உள் உறுப்பு நீக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சியைச் சுத்தப்படுத்த உதவும் கலன்
 8. இறைச்சியை எடையிடும் இயந்திரம்
 9. இறைச்சியை பையகப்படுத்தும் இயந்திரம்
 10. இறைச்சியைச் சேமித்து வைக்க உதவும் குளிர்விப்பான்

தற்போது ஒரே நாளில் 250 முதல் 50000 கோழிகளை வெட்டிச் சுத்தப்படுத்தும் நவீன இயந்திரங்களால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு குளிர்விக்கப்பட்டு பையகப்படுத்தப்படுகின்றன.

மதிப்பூட்டப்பட்ட இறைச்சி உற்பத்தித் தொழிற்கூடங்களில் கீழ்க்கண்ட இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இறைச்சி அரைப்பான்

இந்த இயந்திரத்தில் இறைச்சித் துண்டுகள் அரைக்கப்பட்டு அவை அதிக அழுத்தத்தில் சிறுதுளைகள் மூலம் சிறிய துகள்களாக மாற்றப்படுகின்றன. இவை இறைச்சிக் குழலப்பம், துண்டுகள், பிட்டு மற்றும் பல இறைச்சிப் பொருள்கள் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சுழலும் கிண்ண இறைச்சி வெட்டி

வட்ட வடிவத்தில் சுழலும் கொள்கலனின் கத்திகளினால் இறைச்சி சிறு துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு அவை பிற சேர்க்கைப் பொருள்களுடன் கலக்கப்பட்டு அவை, பல்வேறு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட இறைச்சி பொருள்களாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நன்றி:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *